Untitled Document

Навигация

 

Отдел"Досъдебно призводство"

  Досъдебно производство

  С влизане в сила на новите НПК и Закон за МВР през 2006 г. дейността по полицейското разследване вече се извършва само от служители, назначени със заповед на длъжност дознател.

  Дознателите осъществяват досъдебното разследване по наказателни дела – извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновността на извършителите.

  Служителите от полицейското разследване са на пряко служебно и дисциплинарно подчинение на директора на ОДМВР, а по отношение на водените от тях разследвания са процесуално отговорни пред прокуратурата.

  Дознателите към ОДМВР разследват практически 97% от престъпленията, визирани в НК. Те са разпределени за изпълнение на служебните им задължения към отделните структурни звена на дирекцията, като част от тях са специализирани в разследването на определени видове престъпления – икономически и корупционни престъпления, престъпления извършени от непълнолетни, престъпления, свързани с наркотици и т.н.

  При осъществяване на своите правомощия, дознателят взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.

  Дознателите имат право:

  • да призовават отделни граждани като обвиняеми или свидетели за нуждите на воденото наказателно производство. Призоваването може да се извършва и по телефона, в сгради и помещения на МВР, съда и прокуратурата
  • да извършват разпити, претърсвания, очни ставки, огледи на местопроизшествия, разпознавания на лица и предмети и др. процесуални способи за събиране на доказателства
  • да възлагат експертизи на вещи лица
  • да изготвя предложения пред прокурора за задържане на лица по реда на НПК
  • да налагат предвидените в НПК други процесуални мерки за неотклонение (подписка, парична гаранция и др.)
  • да повдигат обвинение на лица извършили престъпления и др.

  Гражданите имат право:

  • на адвокатска защита в предвидените в НПК случаи
  • да се осведомяват за хода на конкретно наказателно производство касаещо техните права и интереси
  • да се конституират в процеса като пострадали с произтичащите от това права
  • да обжалват актове и постановления на водещите разследването служители, когато са засегнати ЗАКОННИТЕ им права и интереси.
  • да поискат полицейска закрила като защитени свидетели и др.

  Гражданите имат задължениe:

  • да се явяват при призоваване за извършване на процесуални действия
  • да предоставят при поискване документи и вещи, имащи значение за установяване на обективната истина.
  • да изложат всичко, което им е известна в качеството им на свидетели, като при затаяване на истина или потвърждаване на неистина НК предвижда лишаване от свобода до 5 години (чл.202 от НК)
  • всеки български гражданин е длъжен при поискване, да окаже съдействие на органите на полицията във връзка с изпълнение на служебните им задължения и др.