Untitled Document

Навигация

 

Отдел "Икономическа попиция"

 

  ОТДЕЛ "Икономическа полиция"

  Отдел“Икономическа полиция” осъществява дейността си в тясно сътрудничество с другите държавни и обществени органи и институции, ангажирани с контрол върху икономическите процеси и взаимоотношения – Национална агенция по приходите, инспекция по труда, комисия за защита правата на потребителите, инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, дирекция по строителен надзор, служба по метрология и стандартизация и технически надзор асоциации за защита на интелектуалната собственост и др.

  Разследванията в сектора се инициират от сигнали и жалби на граждани и други институции, публикации в медиите и чрез възлагане от органите на прокуратурата.

  сектори:

 • Противодействие на престъпленията в отраслите на икономиката
 • Противодействие на престъпленията във финансово-кредитната сфера

  e-mail: economic_policeplovd@mvr.bg