Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


06.07.2015

Противопожарна безопасност в периода на “Жътвена кампания – 2015г.”

Във връзка с очакваното повишение на температурите и съответните предпоставки за възникване на пожари, РДПБЗН - Пловдив напомня на гражданите и земеделските стопани за повишено внимание по време на жътвената кампания.
Към настоящият момент жътвата е започнала в целия Пловдивски регион. В Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” продължава работа по ръководство и координация на службите за ПБЗН по осигуряване пожарна безопасност в периода на “Жътвена кампания – 2015г.”
Проверени до момента са общо 896 единици земеделска техника, като от тях органите за Пожарна безопасност и защита на населението са допуснали до участие в жътвената кампания 1 214 бр., от които 240 са зърнокомбайни. На службите и организациите в областта, имащи отношение към жътвата до момента са връчени 90 писма и 39 писмени разпореждания с предписани мероприятия за недопускане пожари през пожароопасния сезон и спазване изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. /Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г./ на МВР и МЗХ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Проведени са 19 срещи с представители на местната изпълнителна власт и са разпространени 240 информационно-разяснителни листовки.
За недопускане възникването на пожари РДПБЗН - Пловдив призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по - висока отговорност при дейности в житните масиви или в близост до тях.

При пожар незабавно позвънете на тел. 112

-------------------------------------------------------------------


25.06.2015

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Във връзка с жътвената кампания 2015 г., Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Пловдив (РДПБЗН) създаде организация с кметовете на общини и населени места за осъществяване на взаимодействие. Проведени са срещи с представители на местната изпълнителна власт и е уточнен редът за оповестяване и съсредоточаване при необходимост на допълнителни сили и средства от доброволните формирования.
Издадена е заповед на Областния управител за пожароопасния сезон. На службите и организациите в областта, имащи отношение към жътвата до момента са връчени писмени разпореждания с предписани мероприятия за недопускане пожари през пожароопасния сезон и спазване изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. /Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г./ на МВР и МЗХ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Служители от РДПБЗН гр. Пловдив извършват тематични проверки по утвърден график в областта. Проверява се земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси, спазването на противопожарните изисквания при жътвата, както и при съхранение на зърното и грубите фуражи.
Особено внимание се обръща на следното:
- наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;
- земеделската техника се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-968;
- състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;
- наличие на стикер от органите на КТИ за техническата изправност на машините;
- спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба № 8121з-968 за опазване на земеделските земи от пожари;
- спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;
- спазване на изискванията при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи;
- спазване на изискванията към земеделската техника.
По време на изминалата жътвената кампания през 2014 г. възникнаха 31 пожара, при които са унищожени 519,85 дка пшеница, 51 бали фураж, 436 дка окосен фураж, 1 товарен автомобил и 1 ремарке . По причини най-голям е броят на пожарите причинени от небрежност при боравене с открит огън – 9 пожара, заедно с неустановените – 9 бр., следвани от техническа неизправност в земеделската техника – 5 пожара.

За да не се допускат пожари в житните насаждения напомняме на гражданите следното:
- при посещаване на узрели посеви да се проявява по-голяма бдителност;
- не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата.
- да не се позволява на децата да играят с огън и кибрит;
Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица – по Закона за МВР и ППЗМВР – от 100 до 2000 лева.
При възникване на пожар своевременно съобщете на телефон 112!


-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив