Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


17.10.2014

ЕСЕННО-ЗИМИМЕН СЕЗОН 2014/2015 г.

С настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари, поради масовата употреба на отоплителни уреди.
През изминалия период в Пловдивска област възникнаха общо 163 пожара, от които 42 пожара с преки материални загуби с причини, характерни за отоплителния сезон. За сравнение през миналия отчетен период пожарите, свързани с ЕЗС, са били 136 бр., от които 37 с преки материални загуби. Най-много от тях 21 броя са причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди, 12 са от строителна неизправност в димоотводни тела (комини), 3 бр. от самозапалване, 2 бр. – от небрежност при боравене с открит огън и др. Преобладаващи са пожарите в жилищни сгради.
И през настъпващия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни видове отоплителни уреди, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасното им ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени - с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта газопълначни. Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.
В тази връзка органите на пожарна безопасност и защита на населението извършват тематични проверки в обектите, като се акцентира на тези за масово пребиваване на хора, учебни, детски и здравни заведения, търговски обекти и други подобни. Особено внимание се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене и други.
Съвместно с общинските администрации се извършва превантивна дейност в социалните домове и жилища за осигуряване своевременна защита от пожари на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани.
За констатирани нарушения органите за пожарна безопасност и защита на населението ще налагат санкции от 100 до 2000 лева на виновните длъжностни лица и ще спират от експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и ел. инсталации.

В ТАЗИ ВРЪЗКА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГРАД ПЛОВДИВ НАПОМНЯ ЗА НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ:

 Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.
 Същите се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
 Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
 Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
 Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
 Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
 Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
 При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
 След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
 Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
 Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
 Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
 При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.
При необходимост, да се извърши консултация със специалистите от съответната Районна служба ПБЗН по въпроси, касаещи пожарната безопасност.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГРАД ПЛОВДИВ
2014 г.

-------------------------------------------------------------------


08.09.2014

СПРАВКА

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ
С ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ДО 4.9.2014 г.
И ЗА ПЕРИОДИТЕ:
УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА – 15.9.2013 – 31.05.2014 г.
И ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ – 1.6.-4.9.2014 г.


До 4 септември през 2014 год. на територията на Пловдивска област са регистрирани 631 тежки пътно-транспортни произшествия /+7/ с 49 убити /+21/ и 812 ранени /-33/.
Участници в тия катастрофи са 89 лица на възраст под 18 години - 1 загинал /+1/ и 88 с различни наранявания /-22/,
 От тях за периода на лятната ваканция /01.6. – 12.9.2014 год./ - 44 ранени /+11/.
 От началото на изминалата учебната година – 15.9.2013 г. – 31.5.2014 г. - 1 убити /без промяна/ и 87 ранени /-18/.

ПТП с деца под 18 г. – по години:
убити ранени
• 1.1. – 4.9.2014 год. 1 88
• 1.1. – 4.9.2013 год. 110
• 1.1. – 4.9.2010 год. 99
• 1.1. – 4.9.2009 год. 3 103
• 1.1. – 4.9.2008 год. 1 81

ПТП с деца под 18 г. - по вид на ПТП от през изминалата учебна година – 2013/2014:
Вид на ПТП убити ранени
• Блъскане на МПС от влак
• блъскане на пешеходец 1
28
• блъскане на велосипедист 4
• преобръщане на МПС на/извън пътя 9
• блъскане в съоръжение, ограда, скат 2
• блъскане в дърво 2
• блъскане в стълб 1
• блъскане на спряно/паркирано ППС 2
• сблъскване между МПС косо 5
• сблъскване между МПС челно 8
• сблъскване между МПС отзад 15
• сблъскване между МПС странично 10
• друг вид 1

По вид на ПТП за периода на лятната ваканция – 1.6. – 04.9.2014 г.:
убити ранени
• блъскане на пешеходец 13
• блъскане на велосипедист 4
• преобръщане на МПС на/извън пътя 3
• блъскане в крайпътно съоръжение/ограда 2
• блъскане в дърво 1
• блъскане в стълб 4
• блъскане в паркирано ППС 2
• сблъскване между МПС косо/челно 4
• сблъскване между МПС отзад 5
• сблъскване между МПС странично 6

ПТП с деца под 18 г. – по място:

В град Пловдив, от началото на учебната година в пътно-транспортни произшествия са ранени 40 деца под 18 години, а по време на лятната ваканция – 19.
На пътищата от републиканската мрежа в региона и общинските пътища през изминалата учебна година - 19 ранени деца; през ваканцията 2014 г. - 9 ранени деца/;
В селищата от региона през учебната година - 28 ранени деца, по време на ваканцията - 16 ранени деца.

По възрастови групи:
• Под 1 година – 1 ранено дете като пътник в автомобил през учебната година, 1 ранено като пътник в автомобил и по време на лятната ваканция.между 1 и 6 г. –1 убит и 24 ранени деца по време на учебната година 1 убито и 17 ранени като пътници, 7 ранени като пешеходци/, 12 ранени по време на лятната ваканция /6 ранени като пътници и 6 ранени като пешеходци/
• възрастова група 6-9 години – 23 ранени деца по време на учебната година /1 ранен като водач на велосипед, 18 ранени като пътници, 4 ранени като пешеходци/, 6 ранени по време на лятната ваканция /2 като пътници, 4 като пешеходци/.
• 10-14 години – 21 ранени деца по време на учебната година /3 като водачи, 5 като пътници, 13 като пешеходци/, 9 ранени по време на лятната ваканция / 3 като водачи, 4 като пътници, 2 като пешеходци/.
• 15-17 години –18 ранени деца по време на учебната година /3 ранени като водачи, 11 ранени като пътници, 4 ранени като пешеходци/, 16 ранени по време на лятната ваканция /5 като водачи, 10 като пътници, 1 като пешеходец/.

Причините, довели до всички тези произшествия могат да се обобщат:
 Поради нарушение на водач на ППС:
o 1 убити и 87 ранени деца в рамките на учебната година.
убити ранени
• отнемане предимство на ППС 0 12
• отнемане предимство на пешеходец 0 16
• неправилни маневри 0 7
• навлизане в насрещното движение 0 7
• неспазване дистанция 0 16
• несъобразена скорост 1 28

o През периода на лятната ваканция - 44 ранени поради извършено нарушение на водач на МПС.
убити ранени
• отнемане предимство на ППС 0 6
• отнемане предимство на пешеходец 0 6
• неправилни маневри 0 7
• неспазване дистанция 0 2
• несъобразена скорост 0 18
• друго нарушение на водачите 0 5

 Поради нарушение на пешеходец:
o През учебната година: 2 ранени
убити ранени
• неправилно движение по платното за движение на ППС 0 2

o През ваканцията не са допуснати ПТП поради извършено нарушение от дете-пешеходец..

По месеци от началото на изминалата учебна година – 15.9.2013 г., до 4.9.2014 г.:
През летния сезон се увеличават автомобилните потоци, доброто време и сухата настилка предразполага водачите към управление със скорост, различна от изискваната за съответните пътни участъци, но и съответно е предпоставка за намаляване на бдителността им към внезапно възникващи ситуации и към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни превозни средства. Това е причината и за нарастването на пътните инциденти с подрастващи през летните месеци – между м. май и м. август:

Месец убит ранени
2013 г септември-от 15.ІХ. 4
октомври 16
ноември 10
декември 13
2014 г. януари 1 9
февруари 6
март 14
април 3
май 12
юни 13
юли 15
август 16
септември-до 4.ІХ.. няма пострадали деца под 18 г.


Пловдив, 08.9.2014 г.


-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив