Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


23.07.2014

ПОЛИЦЕЙСКИТЕ УПРАВЛЕНИЯ В ПЛОВДИВ ОТЧИТАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ МЕЖДУ ОДМВР-ПЛОВДИВ И ОБЩИНА ПЛОВДИВ

В изпълнение на поетите ангажименти по сключено Споразумение за обществен ред и сигурност между ОДМВР-Пловдив и Община Пловдив от служителите в районните управления на МВР на територията на град Пловдив от началото на 2014 г. са осъществени следните дейности:

- Проведени са 5971 срещи с граждани и ръководители на държавни учреждения, фирми, общодостъпни заведения и други обекти.
- Изготвени са 74 предложения за подобряване опазването на обществения ред.
- Изготвени си 81 предложения за осигуряване безопасността на движението.
- Проведени са 68 мероприятия и изготвени програми за работа с рискови социални групи, самотноживущи лица, пострадали от престъпления, етнически малцинства и др.
- Извършени са 362 проверки на места за обществен подслон.
- Извършени са 1636 проверки на лица и обекти по Закона за частната охранителна дейност.
- В ДВНПЛ и отрезвител са били настанени 131 лица.
- Организирани са 975 срещи и проведени беседи в СОУ, ОУ, детски градини и други учебни заведения.
- Оказани са 9865 съдействия на държавни и обществени организации.
- Приети са 2626 граждани.
- Връчени са 1913 призовки, възложени от съдебна власт или други държавни институции.
- Осъществена е охрана на 116 проведени масови мероприятия на територията на област Пловдив.

Конкретните дейности по Споразумението, изпълнени от полицейските служители са:
- Съвместни проверки с представители на районните кметства с цел установяване и взимане отношение към обособени на нерегламентирани сметища с изкопна маса и строителни отпадъци.
- Съвместни проверки със служители от районните кметства в нощните питейни заведения, с цел недопускане в тях на непълнолетни лица, разпространението и употребата на наркотични вещества, тютюневи изделия и алкохол в близост и около заведенията. При извършените проверки не са констатирани нарушения.
- Проведени срещи с организаторите на масови мероприятия, с оглед разясняване разпоредбите и отговорностите им съгласно ЗСММ и Наредба на Община Пловдив за осигуряване на обществения ред.
- Изграждане на системи за видеонаблюдение в и около сградите на нощни питейни заведения, съвместно с областната администрация и собствениците им, като се цели подобряване физическата защита и недопускане извършването на нарушения и престъпления от общ характер.
- Подобряване на обществения ред в района на спортна зона на футболен комплекс “Ботев 1912” в кв. Коматево, чрез благоустрояване района, разположен от северната страна на комплекса и изграждане на временен паркинг за МПС на зрители на провеждането на футболни срещи.
- Постоянно полицейско присъствие в и около обособените райони на незаконната търговия с акцизни стоки и такива с повишена нужда от сигурност.
- Планиране и провеждане на полицейски операции, имащи за цел, проверка на пребиваващите на обслужваната територия чужди граждани от рискови държави. При провежданите мероприятията се извършва проверка на актуалността на посочените от тях адреси и основания за пребиваване.
- Изготвяне на информационни брошури, със заложена полезна за гражданите информация относно мерки по противодействие на домовите кражби и измами, телефони на по-важни институции, включително и на районната администрация.
- Провеждане на срещи с управителите на етажната собственост с цел предоставяне на телефони за връзка, както със служителите по териториално обслужване, така и с обслужващите ги общински и районни администрации.
- Оказване съдействие по изпълнение на програма “Детска полицейска академия” стартирала пилотно в НУ “Св. Климент Охридски”. В програмата са включени деца от началните класове. Същите се обучават в безопасност на движението, недопускане разпространение на наркотични вещества в района на учебното заведение, безопасно придвижване от дома до училището и обратно, недопускане непознати лица в дома.
- Съвместни проверки с представители на районните кметства при Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив на пунктовете за изкупуване на черни и цветни метали.

Служителите от Районните управления на МВР в Пловдив ежедневно в дейността си прилагат наредбите на Община Пловдив, като за констатираните нарушения съставят съответните актове за установяване на административни нарушения. За периода са съставени общо 1244 АУАН по наредби на общината.


-------------------------------------------------------------------


19.06.2014

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Във връзка с предстоящата жътвена кампания Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Пловдив (ОУПБЗН) създаде организация с кметовете на общини и населени места за осъществяване на взаимодействие. Проведени са 19 срещи с представители на местната изпълнителна власт и е уточнен редът за оповестяване и съсредоточаване при необходимост на допълнителни сили и средства от доброволните формирования.
Издадена е заповед на Областния управител за пожароопасния сезон. На службите и организациите в областта, имащи отношение към жътвата до момента са връчени 37 писмени разпореждания с предписани мероприятия за недопускане пожари през пожароопасния сезон и спазване изискванията на Наредба Із-1053/19.04.2011 г. /ДВ бр. 39/20.05.2011 г./ на МВР и МЗХ за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Служители от ОУПБЗН гр. Пловдив извършват тематични проверки по утвърден график в областта. Проверява се земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси, спазването на противопожарните изисквания при жътвата, както и при съхранение на зърното и грубите фуражи. До момента са проверени 66 зърнокомбайни и 252 единици друга земеделска техника.
Особено внимание се обръща на следното:
- наличие на протокол, удостоверяващ допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;
- наличие на уреди за ръчно пожарогасене – пожарогасители, кофпомпи, тупалки и други, съгласно изискванията на Наредбата;
- състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;
- наличие на стикер от органите на КТИ за техническата изправност на машините;
- спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба № Із-1053 за опазване на земеделските земи от пожари;
- спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;
- спазване на изискванията при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи;
- спазване на изискванията към земеделската техника.
По време на жътвената кампания през 2013 г. възникнаха 35 пожара, при които са унищожени 776,85 дка пшеница, 401 бали фураж, 790 дка окосен фураж, 2 бр. ремаркета, 1 трактор и 1 сламопреса. Спасени са 7384 дка. пшеница, 722 бали фураж; небалиран фураж 265 дка, 2 трактора и 2 сламопреси. По причини най-голям е броя на пожарите причинени от природни явления (мълния) – 10 пожара следвани от техническа неизправност на земеделска техника – 6 бр. и небрежност при боравене с открит огън – 4 пожара.

За да не се допускат пожари в житните насаждения напомняме на гражданите следното:
- при посещаване на узрели посеви да се проявява по-голяма бдителност;
- не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата.
- да не се позволява на децата да играят с огън и кибрит;
Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.
При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица – по Закона за МВР и ППЗМВР – от 100 до 2000 лева.
При възникване на пожар своевременно съобщете на телефон 112!

-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив